PET/CT و پیش بینی عوارض قلبی عنوان تحقیقی است که نتایج آن در تاریخ ۱۹ دسامبر در مجله  Journal of Nuclear Cardiology منتشر شد.

بر اساس این مطالعه محققان یک ابزار بالینی مبتنی بر تصویربرداری استاندارد PET/CT ایجاد کردند.

این روش به متخصصان قلب کمک می کند تا بیماران در معرض خطر بالای حمله قلبی و سکته را شناسایی کنند.

با افزایش در دسترس بودن و استفاده از PET/CT قلبی، می توان از رویدادهای نامطلوب قلبی عروقی از جمله مرگ، انفارکتوس میوکارد (MI) و … جلوگیری کرد.

شما می توانید در این زمینه اطلاعات بیشتر را در ادامه و در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران، بخوانید.

تحقیقی در رابطه با PET/CT و پیش بینی عوارض قلبی

گروهی از موسسه قلب مرکز پزشکی Intermountain در آمریکا توسط PET/CT امتیاز خطر را برای عوارض جانبی عمده قلبی (MACE) و عروق مجدد تخمین زدند.

به گفته این تیم، این ابزار هنگام آزمایش و پیش بینی، بسیار کمک کننده بود و می تواند به متخصصان قلب کمک کند تا نتایج بیمار را بهبود بخشند.

استفاده از این امتیازات شاید ارزیابی، درمان و مراقبت های بیشتری را برای بیمار به همراه داشته باشد.

روش انجام تحقیق

تقریباً ۳٫۸ میلیون بیمار هر ساله تحت آزمایش استرس قلبی در ایالات متحده قرار می گیرند.

نویسندگان نوشتند که:

تا ۱۵ درصد از این آزمایش‌ها منجر به نتایج منفی کاذب می‌شود، و درصد قابل‌توجهی از این بیماران با تشخیص اشتباه، متعاقباً حوادث نامطلوب قلبی عمده‌ای از جمله حمله قلبی و مرگ را تجربه می‌کنند.

به گفته نویسندگان، PET/CT قلبی ممکن است این تشخیص های اشتباه را با ارائه کیفیت تصویر بالاتر کاهش دهد.

بیمارانی که به تحقیق PET/CT و پیش بینی عوارض قلبی وارد شدند

همه بیمارانD که یک مطالعه PET/CT را از ۱ ژانویه ۲۰۱۵ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ در مرکز پزشکی اینترمونتین داشتند، برای ایجاد امتیاز خطر وارد مطالعه شدند.

این جامعه مطالعه به مجموعه های آموزشی (n = ۷۹۹۶) و توسعه (n = ۳۵۲۶) تقسیم شد.

یک مجموعه آزمون جداگانه برای ارزیابی دقت الگوریتم امتیاز ریسک مبتنی بر PET ایجاد شد.

این مجموعه آزمایش شامل همه بیمارانی بود که از ۱ ژانویه ۲۰۱۸ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ یک مطالعه PET/CT با اندیکاسیون بالینی در مرکز پزشکی Intermountain داشتند (n = ۵۰۴۹).

بیماران به طور متوسط ​​۶۵ سال سن داشتند، نیمی از آنها مرد و یک چهارم آنها حمله قلبی یا عروق مجدد داشتند.

نتایج تحقیق

مطالعه PET/CT و پیش بینی عوارض قلبی نتایج زیر را در بر داشت:

بر اساس یافته‌ها، امتیاز MACE-Revasc یک ساله PET/CT بهتر از استفاده از بار ایسکمیک به تنهایی بود.

هر دو امتیاز خطر PET/CT MACE-Revasc از پیش‌بینی خطر توسط متخصصان قلب بهتر بود.

محققان پیشنهاد کردند که نتایج امیدوارکننده است و اعتبار را در جمعیت بیماران مختلف تضمین می کند.

این تیم در پایان گفت:

استفاده از این امتیازها در جمعیت بیماران و همچنین تعیین ارزش استفاده از آنها در یک محیط بالینی باید مورد بررسی قرار گیرد.