سایت های آموزشی مفید

مشاهده سایت

کیس های پزشکی هسته ای همرا با تشخیص

در این سایت میتوانید بیش از 500 کیس پزشکی هسته ای همراه با تصاویر اسکن و تصاویر رادیولوژی را مشاهده نمایید. همچنین تشخیص نهایی به همراه Findings و Interpretation را نیز مشاهد مینمایید.
مشاهده سایت
مشاهده سایت

کیس های پت اسکن همرا با تشخیص نهایی

در این سایت میتوانید بیش از 50 کیس پزشکی هسته ای همراه با تصاویر اسکن و تصاویر رادیولوژی را مشاهده نمایید. همچنین تشخیص نهایی به همراه Findings و Interpretation را نیز مشاهد مینمایید.
مشاهده سایت