اعضای هیئت مدیره فعلی

دکتر سید کاظم رضوی رتکی
دکتر سید کاظم رضوی رتکیرئیس هیئت مدیره انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران
استادیار پزشکی هسته‌ای گروه رادیوانکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر برزو رشیدی
دکتر برزو رشیدینایب رئیس
متخصص پزشکی هسته ای، دارای برد پزشکی هسته ای آسیا و فلوشیپ PET/CT
دکتر محمدعلی قدسی راد
دکتر محمدعلی قدسی رادخزانه دار
استادیار پزشکی هسته‌ای بیمارستان شهدای تجریش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر داود بیکی
دکتر داود بیکیعضو هیئت مدیره
استاد داروسازی هسته‌ای گروه پزشکی هسته‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مهرشاد عباسی
دکتر مهرشاد عباسیعضو هیئت مدیره
دانشیار پزشکی هسته‌ای،بیمارستان ولی عصر دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر رمضان احدی
دکتر رمضان احدیبازرس
سرپرست دانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان