سخنرانی دکتر سید کاظم رضوی در سمینار یک روزه “نقش رادیوداروها در تشخیص و درمان سرطان“.

رئیس انجمن پزشکی هسته ای ایران در سخنان خود فرمودند که موضوعات مطرح شده در همایش، موضوعات روز دنیا و همتراز با کشورهای صاحب نام و پیشرفته در این زمینه می باشد.

دکتر سید کاظم رضوی رتکی رسیدن به خودکفایی در تولید بسیاری از رادیوداروهای تشخیصی و درمانی را مدیون زحمات محققین ایرانی در این حوزه دانستند.

در ادامه ایشان از همراهان همیشگی گروه پزشکی هسته ای بویژه مجموعه پارس ایزوتوپ، تشکر و قدردانی کردند.

 

سخنرانی دکتر رضوی

 

فایل صوتی سخنرانی دکتر سید کاظم رضوی رتکی (رئیس انجمن پزشکی هسته ای ایران)