انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکی هسته‌ای ایران