هیئت مدیره فعلی

هیئت مدیره فعلی انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ با رای گیری، انتخاب و در سمت های خود مشغول بکار شدند.

معرفی اعضا هیئت مدیره انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران:

رئیس انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران: جناب آقای دکتر سید کاظم رضوی رتکی

نایب رئیس انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران: جناب آقای دکتر برزو رشیدی

عضو هیئت مدیره انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران: جناب آقای دکتر داود بیکی

عضو هیئت مدیره انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران: جناب آقای دکتر مهرشاد عباسی

خزانه دار انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران: جناب آقای دکتر محمدعلی قدسی راد

بازرس انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران: جناب آقای دکتر رمضان احدی

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ توسط دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی و رییس کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی؛
به موجب رای مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
مجوز فعالیت برای انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران، به دکتر سید کاظم رضوی رتکی، رئیس انجمن هیئت مدیره فعلی، اعطا گردید.
دکتر سید کاظم رضوی رتکی
دکتر سید کاظم رضوی رتکیرئیس هیئت مدیره انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران
استادیار پزشکی هسته‌ای گروه رادیوانکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر برزو رشیدی
دکتر برزو رشیدینایب رئیس
متخصص پزشکی هسته ای، دارای برد پزشکی هسته ای آسیا و فلوشیپ PET/CT
دکتر محمدعلی قدسی راد
دکتر محمدعلی قدسی رادخزانه دار
استادیار پزشکی هسته‌ای بیمارستان شهدای تجریش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر داود بیکی
دکتر داود بیکیعضو هیئت مدیره
استاد داروسازی هسته‌ای گروه پزشکی هسته‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مهرشاد عباسی
دکتر مهرشاد عباسیعضو هیئت مدیره
دانشیار پزشکی هسته‌ای،بیمارستان ولی عصر دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر رمضان احدی
دکتر رمضان احدیبازرس
سرپرست دانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان